OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. Všeobecné charakteristiky

1.1 Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim (dealer) a predávajúcim (distribútor). Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke distribútora (www.sofos.sk) a sú k dispozícii aj v sídle distribútora.

 

1.2 Kontaktná adresa a pracovná doba distribútora

Sídlo:  SOFOS, a.s., Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava 

Pracovná doba:  Pondelok – Štvrtok (8:30-16:30), Piatok (8:30-15:00) 

 

1.3 Dealer

Dealerom sa môže stať každá fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená na vykonávanie podnikateľskej činnosti v oblasti kúpy a predaja tovaru. Dealer je povinný preukázať živnostenským oprávnením alebo výpisom z obchodného registra oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa predchádzajúcej vety.

 

1.4 Kontaktné podmienky u distribútora

O obchodné záležitosti dealera sa stará primárna kontaktná osoba distribútora (jeden z pracovníkov obchodného oddelenia), ktorého si dealer môže vybrať. Ak potrebuje, môže dealer kontaktovať aj špecializované obchodné jednotky distribútora. Finančné záležitosti dealera má v kompetencii finančné oddelenie. Chybné zásielky a reklamácie dealera preveruje a rieši Servisné oddelenie (RMA).

 

1.5 Dealerské ceny

Dealerské ceny sú aktuálne ceny pre dealera. Tieto ceny sú dostupné na vyžiadanie. Ceny zodpovedajú aktuálnym nákupným podmienkam distribútora, skladovej situácii a rozsahu obchodnej spolupráce s dealerom. Distribútor si vyhradzuje právo na zmenu dealerských cien podľa denného kurzu.

 

1.6 Finančné podmienky

1.6.1 Úhrada

Dátumom úhrady faktúry sa rozumie deň, kedy je čiastka pripísaná na účet distribútora.

 

1.6.2 Kredit limit

Kredit limit určuje maximálny objem pohľadávok dealera u distribútora. Kredit limit sa určuje na základe predchádzajúcej platobnej disciplíny dealera a jeho ratingu z pohľadu distribútora.

 

1.6.3 Splatnosť

Prvé tri nákupy zaplatí dealer platbou vopred, alebo v hotovosti.

Splatnosť ďalších vystavených faktúr je spravidla 7 dní. V určitých dohodnutých prípadoch (nákupoch) je možné splatnosť predĺžiť.

Maximálna povolená splatnosť závisí okrem iného aj na platobnej disciplíne dealera. V prípade, že dealer sa opakovane omešká s platbou faktúr, distribútor si vyhradzuje právo obchodovať s dealerom v hotovosti alebo platbou vopred.

 

1.6.4 Finančné náklady

Distribútor umožňuje rozsiahlejšie financovanie dealerských projektov prostredníctvom predĺženia splatnosti faktúr. Model financovania je založený na oddelení ceny tovaru od nákladov na financovanie jednotlivých obchodných prípadov (predĺžená splatnosť).

1.6.5 Sankcie

V prípade oneskorenej úhrady faktúry (po termíne splatnosti) zo strany dealera distribútorovi je dealer povinný uhradiť distribútorovi úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Za porušenie akejkoľvek povinnosti dealera v rámci obchodného prípadu je distribútor oprávnený požadovať od dealera úhradu zmluvnej pokuty vo výške 10% z kúpnej ceny za tovar v rámci obchodného prípadu (podľa faktúry) za každé jednotlivé porušenie povinností dealera a je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok distribútora na náhradu škody v plnej výške. V prípade odstúpenia od zmluvy je dealer povinný tovar vrátiť v lehote 5 dní odo dňa doručenia odstúpenia distribútora.

 

1.7 Objednávka

Objednávku je možné zaslať:

a)    E-mailom na adresu obchod@sofos.sk alebo priamo na adresy obchodníkov uverejnených na internetovej stránke v adresári kontaktov,

b)    poštou na adresu Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava.

 

Objednávky takto odoslané musia obsahovať základné náležitosti:

a)    Referenčné číslo objednávky dealera,

b)    kontaktnú osobu,

c)     spôsob prevzatia tovaru (dodania),

d)    popis objednaného tovaru s kódmi podľa aktuálneho cenníka,

e)    počty kusov.

Tovar je možné objednať aj telefonicky, ale aj v prípade telefonického objednania je nutné jednoznačne definovať všetky dôležité informácie ako pri písomnej forme objednávky. Odoslaním objednávky dealer vyslovuje svoj bezpodmienečný súhlas s týmito všeobecnými  obchodnými podmienkami.

 

1.8 Doklady

1.8.1 Dodací list – kúpna zmluva, účtovný doklad

Distribútor vystaví ku každej dodávke tovaru dodací list, ktorý bude zaslaný spolu s tovarom dealerovi. Dodací list je potvrdením obsahu kúpnej zmluvy medzi dealerom a distribútorom. Dodací list obsahuje všetky zákonné náležitosti (účtovný doklad). Na dodacom liste je uvedené množstvo a druh tovaru, registrované sériové čísla (ak tovar má sériové čísla), kúpna cena, záručné a osobitné obchodné podmienky. Bez podpísania dodacieho listu nie je dealer oprávnený tovar prevziať.

 

1.8.2 Faktúra - daňový doklad, pokladničný doklad

Na tovar objednaný u distribútora sa vystavuje faktúra, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti, referencie na objednávku dealera, spôsob dopravy a primárny kontakt.

Pokladničný doklad sa vystavuje v prípade platby v hotovosti v sídle distribútora a obsahuje všetky náležitosti potrebné pre daňový doklad pri platbe v hotovosti.

Štandardne sa faktúra odosiela dealerovi s tovarom, pri osobnom prevzatí tovaru dealer dostáva spolu s dodacím listom aj faktúru. Na základe požiadavky dealera je možné faktúru alebo jej kópiu zaslať poštou aj na inú adresu.

 

1.8.3 Dobropis

Tovarový dobropis - vystavuje sa dealerovi v prípade, že došlo k chybnému objednaniu tovaru zo strany distribútora alebo bol dodaný nekompletný alebo poškodený tovar. Finančný dobropis - vystavuje sa v prípade dodatočných zliav v rámci marketingových akcií vyhlásených distribútorom a za predpokladu splnenia požadovaných kritérií na dodatočnú zľavu alebo v prípade omylu zo strany distribútora.

 

2. Nákup tovaru

2.1 Ponuka

V prípade rozsiahlejšej dodávky tovaru je možné spracovať individuálnu cenovú ponuku podľa požiadaviek dealera. V odôvodnených prípadoch je distribútor oprávnený za vypracovanie ponuky účtovať poplatok. Poplatok musí byť vopred odsúhlasený dealerom.

 

2.2 Objednávka

2.2.1 Objednávka

Jedným z postupov definovaných vyššie dealer objedná tovar u distribútora. V prípade, že objednávka nepresiahne svojou veľkosťou (finančný objem objednávky bez DPH) minimálnu hranicu pre bezplatné spracovanie (160.-€), dealerovi bude účtovaná čiastka 5.-€ ako prirážka za podlimitný objem objednávky.

 

2.2.2 Zrušenie objednávky

V prípade, že dealer je nútený zrušiť objednávku u distribútora, musí tak urobiť písomne (E-mailom, poštou). Distribútor je oprávnený požadovať  úhradu zmluvnej pokuty vo výške 30% z kúpnej ceny tovaru podľa objednávky, ak zrušenie nastane neskoršie ako 1 deň po objednaní.

 

2.2.3 Pozastavenie odberov (hold)

Dodávky tovaru pre dealera môžu byt distribútorom pozastavené (tzv. hold) a to v nasledujúcich prípadoch:

A)    Kredit hold - prípad, keď dealer nemá voľný kredit pre ďalšie odbery tovaru. Dealer nestráca poradie na žiadnu zo svojich objednávok. Tovar, ktorý je momentálne na sklade je rezervovaný podľa objednávok pre dealera po dobu 3 pracovných dní. Ak sa tento stav nevyrieši do termínu 3 dní, tovar je uvoľnený pre ďalšieho záujemcu. Možnosti riešenia:

a)    žiadosť o zvýšenie kreditu adresovaná zodpovednému pracovníkovi,

b)    úhrada starších faktúr pred termínom splatnosti.

B)    Payment hold - prípad, keď má dealer minimálne jednu faktúru po splatnosti dlhšie než 3 dni. V tomto prípade stráca poradie pri všetkých otvorených objednávkach. Nie je mu umožnené odoberať tovar a ďalšie odbery sú povolené až po úhrade všetkých faktúr po splatnosti. Distribútor nie je zodpovedný za problémy spôsobené pozastavením dodávok dealerovi.

 

3. Platobný styk

3.1 Úhrada tovaru

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na dealera až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar. Dealer nie je oprávnený pred úplným zaplatením kúpnej ceny previesť vlastnícke právo k tovaru na tretiu osobu a to ani v bežnom obchodnom styku alebo ho zaťažiť právom tretej osoby bez písomného súhlasu distribútora. Obmedzenie podľa predchádzajúcej vety neplatí ak dealer nemá prekročený kredit limit.

 

3.1.1 Platba vopred

Platba vopred sa uskutočňuje prostredníctvom bankového prevodu na základe zálohovej (proforma) faktúry a týka sa dealerov, ktorí nemajú pridelený limit, alebo ich kredit limit je momentálne vyčerpaný. Na tovar je vystavená zálohová faktúra a tovar je rezervovaný pre dealera. Po pripísaní príslušnej čiastky na účet distribútora je tovar pripravený na dodanie. V prípade, že tovar nie je do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry uhradený, je rezervácia zrušená a tovar je voľne k dispozícii ďalším záujemcom. Distribútor je zároveň oprávnený od dealera požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 10% z kúpnej ceny tovaru.

 

3.1.2 Platba v hotovosti

Dealer môže tovar uhradiť v hotovosti v mieste sídla firmy pričom obdrží okrem dodacieho listu aj príslušný pokladničný doklad.

 

3.1.3 Platba po dodávke tovaru

V prípade, že dealer má u distribútora pridelený kredit limit a tento nie je prekročený, pri expedícii tovaru mu je vystavená faktúra s príslušnou dobou splatnosti.

 

3.2 Úhrada dobropisu

V prípade, že dealer má vystavený dobropis od distribútora, započíta sa tento s neuhradenými faktúrami. Pokiaľ v dobe vystavenia dobropisu nemá dealer neuhradené faktúry, čaká sa so započítaním dobropisu až do vystavenia ďalšej faktúry.

 

3.3 Kredit limit a penále

3.3.1 Kredit limit

Distribútor je oprávnený poskytnúť kredit limit dealerovi a zaistiť ho bežnými zaisťovacími prostriedkami, aby bolo minimalizované riziko platobnej neschopnosti dealera.

Nástroje používané na zaistenie kredit limitu: postúpenie pohľadávky bonitnému subjektu, zmenkové ručenie, kde ručiteľom je fyzická osoba, alebo evidentne bonitný subjekt. Bonitu subjektu určuje distribútor. Dealer je povinný za účelom zaistenia kredit limitu poskytnúť distribútorovi potrebnú súčinnosť, najmä podpísaním potrebných dokumentov.

 

3.3.2 Úroky z omeškania a zmluvné pokuty

Úroky z omeškania a zmluvné pokuty uhradí dealer na základe penalizačnej faktúry vystavenej distribútorom. Penalizačná faktúra sa vystavuje mesačne v prípade, že v danom mesiaci dealer uhradil aspoň jednu faktúru po splatnosti alebo mu vznikla povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu.

 

4. Reklamačný poriadok

Stiahnite tu.

 

5. Zápožičné podmienky

5.1 Zapožičiavanie tovaru

Zákazníkovi, ktorý má pridelený kredit a nemá pozastavené dodávky tovaru je možné poskytnúť službu zapožičania tovaru na skúšanie a predvedenie koncovému zákazníkovi. Žiadosť o zapožičanie tovaru musí byt písomná a musí obsahovať rovnaké údaje ako pri objednávaní tovaru. Požadovaná doba zápožičky nesmie presiahnuť dobu splatnosti faktúr. Pri preberaní zápožičky zákazník obdrží zmluvu o zapožičaní s aktuálnou cenou tovaru. Distribútor si vyhradzuje právo odmietnuť zapožičanie tovaru alebo skrátiť dobu zápožičky.

 

5.2 Vrátenie zapožičaného tovaru

Zákazník je povinný najneskôr v posledný deň zápožičnej doby tovar vrátiť naspäť distribútorovi na sklad, ktorý je uvedený v zmluve o zápožičke. Pokiaľ zákazník nevráti tovar načas, je povinný uhradiť celú sumu tovaru podľa zmluvy o zapožičaní tovaru, na základe ktorej mu bude vystavená tovarová faktúra. Tovar zostáva až do uhradenia vlastníctvom distribútora. Vrátenie tovaru musí byt vždy písomne potvrdené pracovníkom skladu distrubútora.

 

5.3 Nájomné

Za zapožičanie tovaru je povinný zákazník uhradiť nájomné v nasledujúcich sadzbách:

a) Ak je cena tovaru do 1 000.-€ bez DPH, cena nájomného činí  50.-€ za kus;

b) Ak je cena tovaru nad 1 000.-€ bez DPH, je cena nájomného stanovená dohodou.

Pri vrátení nekompletného alebo poškodeného tovaru budú zákazníkovi vyúčtované skutočné náklady za opravu resp. kompletizáciu tovaru. Cena práce distribútora na opravách sa stanovuje na 50.-€ bez DPH /hod. Ak je s požičaným tovarom dodávaný aj spotrebný materiál, je zákazník povinný uhradiť nový spotrebný materiál. Nájomné vrátane prípadných nákladov na opravu a kompletizáciu tovaru alebo cena spotrebného tovaru je splatná na základe faktúry vystavenej s bežnou dobou splatnosti.

 

6. Doprava

Kliknite pre viac informácii o podmienkach dopravy.